Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

REGULAMIN Aukcji Młodej Sztuki
1. Organizatorem Aukcji jest TDA Toruń z siedzibą przy ul. Rybaki 40 a w Toruniu.
2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji
3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzani nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobą upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu.
6. Podczas licytacji obowiązują następujące progi postąpień:
500 zł - 2.000 zł postąpienie co 100 zł
2.000 zł - 10.000 zł postąpienie co 200 zł
powyżej 10.000 zł postąpienie co 500 zł
7. Toruński Dom Aukcyjny może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Toruński Dom Aukcyjny zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
8. Toruński Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
9. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Toruńskim Domem Aukcyjnym a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistniałego sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
10. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą i jest to cena minimalna poniżej której obiekt nie może zostać sprzedany
11. Na koniec aukcji, istnieje możliwość ogłoszenia dogrywki. Dotyczy ona obiektów które nie zostały wcześniej wylicytowane. Cena minimalna jest o jedno postąpienie wyższa.
12. Do kwoty wylicytowanej Toruński Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Toruński Dom Aukcyjny wystawia faktury Vat marża i certyfikaty Autentyczności.
13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
14. Płatności można dokonać gotówką lub na konto bankowe Toruńskiego Domu Aukcyjnego.
15. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie w regulaminowym terminie, organizator uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych lub może odstąpić od umowy.
16. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
17. Toruński Dom Aukcyjny nie oferuje wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt. Toruński Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.
18. Licytujący i Artyści wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Toruński Dom Aukcyjny podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych osobom trzecim (Informacja RODO poniżej).

 

Informacja RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
TDA Toruń, ul. Rybaki 40a, 87-100 Toruń, NIP 893-000-41-72
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Edward Malinowski, edwardm@poprostu.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (Artyści/Wystawcy dzieł, kupujący/aukcjonariusze, interesanci)
• Biuro rachunkowe
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat .
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Informacja dla Artystów

W przypadku niesprzedanego dzieła, Artysta zobowiązuje się do odebrania go osobiście z siedziby przy ul. Rybaki 40a w Toruniu.